سایت تفریحی جزیره با کلی مطالب جالب آشپزی و بیوگرافی بازیگران

تعبیر خواب باران

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:پنجشنبه 19 مهر 1397-02:56 ب.ظ

دیدن باریدن باران شدید خاک، تگرگ و برف - بارش باران همراه رعد, برق, صاعقه, آتش, سیل و طوفان -  بارش باران صاف و روشن و تیره در فصل تابستان تا خیس شدن زیر باران و وضو گرفتن با آب باران و ... از خواب های متداول ما در رابطه با خواب باران می تواند باشد. در ادامه بارونک ، ما کامل ترین تعبیر خواب بارش باران را آماده کرده ایم که مشاهده می کنند.

تعبیر خواب باران باریدن

منوجهر مطیعی تهرانی : همان طور که میدانید بارش باران در بیداری نشانه خیر و برکت و نعمت های الهی است و در خواب به جز چند مورد خاص به همین معنی است. باران ملایم و دلپذیر در خواب مخصوصا اگر در فصلی باشد که در انتظارش هستیم بسیار خوب می باشد و نشانه نعمت و سلامتی است مخصوصا اگر زیر باران ایستاده باشیم.

و مشاهده باریدن باران در خواب بسیار نیکو است به این شرط که باران بر همه جا فرو بریزد. اگر شخصی در خواب ببیند که مثلا پشت پنجره ایستاده و بارش باران را مشاهده می کند و باران در همه جا یکسان ببارد تعبیر خوابش بسیار خوب است.

حضرت دانیال معتقد است :

دیدن خواب باریدن باران در خواب همچون بیداری نشانه رحمت و برکت است. اگر شخصی خواب ببیند که باران به وقت خویش می بارد نیکوتر است از وقتی که مردمان باران می خواهند.

اچ میلر می گوید : دیدن باران در خواب نشانه این است که زندگی شما وضع بهتری پیدا خواهد کرد و اگر خواب ببینید که به هنگام بارش باران ، خورشید در آسمان حضور دارد به معنی این است که سرانجام گرفتاری و ناراحتی به پایان خواهد رسید.

لوک اویتنهاو می گوید :

  • دیدن باران در خواب نشانه سود می باشد.
  • دیدن باران و آفتاب باهم نشانه این است که یک تغییر خوشایند اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب باران آرام

حضرت دانیال می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که باران آهسته آهسته می بارد خواب او نشانه خیر و منفعت بر اهالی آن منطقه خواهد بود و اگر ببیند که اول سال یا اول ماه باران می بارد خواب او بیانگر این است که در آن سال و یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد شود.


تعبیر خواب باران شدید و سیل

منوچهر مطیعی : اگر شخصی خواب ببیند که باران تند و سیل آسا می بارد تعبیرش خوب نیست. دیدن خواب باران با دانه و قطرات درشت به صورتی که احساس کنید به صورت و سر شما می خورد این خواب از یک حادثه خبر می دهد مخصوصا اگر باران روی سر با شدت فرود بیاید این خواب را خوب ندانسته اند.

اگر شخصی خواب ببیند که باران چنان با شدت می بارد که رهگذران و مردم از ترس آن فرار می کند و دنبال یک سرپناه برای خودشان هستند این خواب نشانه این است که برای آن مردم اتفاق غیر قابل پیش بینی اتفاق خواهد افتاد.

حضرت دانیال : اگر شخصی خواب ببیند که بر یک جا باران شدیدی می بارد و جاهای دیگر نمی بارد تعبیر این خواب نشانه رنج و بیماری بر آن منطقه و سختی که به ایشان خواهد رسید می باشد. و اگر در خواب شخصی ببیند که باران تیره و سخت می بارد نشانه بیمار شدن آن شخص و هلاک شدنش خواهد بود.

محمد بن سیرین گفته است :

اگر شخصی خواب ببیند که باران سخت نه به وقت خویش می بارد نشانه این است که در آن دیار رنج و بلا برسد و اگر خواب ببیند که با آب باران مسح می کند نشانه این است که از ترس و بیم رهایی پیدا کند و اگر خواب ببیند که باران بر روی او می بارد نشانه رفتن به سفر خواهد بود و با سود و منفعت از آن سفر بازگردد.

اگر خواب ببیند که باران بر سر مردمانی همانند طوفان می بارد نشانه این است که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید و اگر ببیند که از هر قطره بارانی که می بارد صدای آواز بیاد نشانه زیاد شدن عزت و جاه او خواهد بود و اگر خواب ببیند که باران عظیمی می بارد و جوی ها از آب باران روان شده و زیانی به او نرسید نشانه این است که پادشاه یا مقامی تعصب کند و شر وی از خود بازدارد ولی اگر نتواند از آن جوی ها به سلامت بگذرد نشانه این است که شر پادشاه یا مقامی را از خود دفع کند.

اگر شخصی خواب ببیند که آب از هوا به کردار باران بیاید نشانه است که عذاب الهی و بیماری در آن منطقه فراگیر شود.

آنلی بیتون می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که باران می بارد و طوفان شده است خواب او نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ خواهد بود.


تعبیر خواب باران و رعد و برق

جابر مغربی می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که همراه ابر ، باران و رعد سختی درگرفته است تعبیرش این است که ترس و خطر نفرین پدر و مادر یا مسلمانان وجود دارد و اگر همراه رعد ، برق نیز ببیند عذاب هایی که گفته شد شدیدتر می باشد و یا اگر صاعقه با آن ها نیز باشد عذاب گفته شده خیلی شدیدتر از قبل خواهد بود.

محمد بن سیرین : اگر خواب ببیند که به همراه باران رعد نیز هست نشانه این است که بیم و ترس کمتری به مردم خواهد رسید و خیر و نعمت فراوان خواهد شد.

اما صادق (ع) : اگر شخصی خواب ببیند که رعد گرفته و باران می بارد دلیل بر این است که در آن سرزمین خیر و نعمت زیاد می شود.


تعبیر خواب باران خاک

منوچهر مطیعی : اگر شخصی خواب ببیند که باران می بارد و رنگ قطره های باران تیره و خاک آلود است و یا رنگ طبیعی ندارد این خواب نشان از بیمار شدن شخصی ببینده خواب خواهد بود. اما اگر شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید نشانه بیمار شدن آن شخص خواهد بود و اگر آن شخص را نشناسید بدانید که یکی از نزدیکان شما این بیماری را خواهد گرفت. آنلی بیتون : اگر فردی خواب ببیند که از دل ابرهایی تیره باران می بارد نشانه این است که آن فرد نسبت به انجام وظایفش دلسرد و ناامید خواهد شد.


تعبیر خواب باران صاف و روشن

اگر فردی خواب ببیند که آب باران صاف و روشن است نشانه این است که به اندازه آن بر او خیر و آسایش برسد.


تعبیر خواب باران بی وقت

منوچهر مطیعی : تعبیر دیدن باران بی وقت در خواب خوب نیست برای مثال اگر خواب ببیند که در فصل گرما نزدیک کولر یا در فضای آزاد و یا روی پشت بام خوابیده اید که باران ببارد این خواب نشان از غمی می دهد که بیشتر جنبه عمومی دارد.


تعبیر خواب خیس شدن زیر باران

منوچهر مطیعی : اگر شخصی خواب ببیند که به هنگام باریدن باران سر و صورت ، لباس و کفشش خیس شده است خواب او نشانه رفتن به سفری است که از این سفر سود و منفعت زیادی خواهد برد. اچ میلر می گوید : اگر فردی خواب ببیند که زیر باران خیس شده است خواب او بیانگر این است موضوعی که هیچ امیدی به آن نداشته است موجب خشنودی اش خواهد شد.


تعبیر خواب صدای باران

منوچهر مطیعی : اگر شخصی خواب ببیند که باران می بارد و صدای ریزش باران را می شوند و از شنیدن آن لذت می برد آن شخص صاحب عنوان ، شهرت و آوازه خواهد شد و اگر از شنیدن صدای باران لذت نبرد خواب او بی اثر و بی تفاوت است.

آنلی بیتون : شنیدن صدای ضربه های باران بر سقف در خواب نشانه این است که از نشاط و شادمانی خانوادگی لذت خواهید برد و در بدست آوردن ثروتی هر چند اندک موفق خواهید شد.

و اگر خواب ببیند که به هنگام گوش دادن به صدای باران از تمام کردن کاری که بر عهده شما بود تأسف می خورید خواب شما نشانه این است که از چیزی لذت خواهید برد که موجب زیان رساندن به دیگران خواهد شد.


تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران

منوچهر مطیعی : اگر شخصی خواب ببیند که باران می باراد و شما با آب بارانی که از ناودان می ریزد و یا آبی که در گودال های زمین جمع شده است دست و صورت خود را می شوئید تعبیر این خواب بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک آگاه می سازد و از این خواب خوب تر آن است که در خواب ببیند که با این آب باران وضو می گیرید.

معبران اسلامی عقیده دارند اگر شخصی با آب باران وضو بگیرد به زیارت حج یا اعتاب مقدس خواهد رفت. در حالت کلی دست و صورت شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی ، نجات از نگرانی و دلواپسی و یاس می باشد و اگر از آن آب بنوشید دین یا بدهی خویش را پرداخت خواهید کرد.


تعبیر خواب باران در خانه

منوچهر مطیعی : اگر شخصی خواب ببیند که باران فقط برای خانه او می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است تعبیر این خواب خوب نیست زیرا این باران اختصاصی به هر حالتی هم که باشد از آمدن یک اندوه و غصه برای اهالی آن خانه خبر می دهد. توصیه می کنیم اگر چنین خوابی دیدید بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده باشید.


تعبیر خواب باران از سقف خانه

آنلی بیتون : اگر خواب ببیند که باران می بارد و از سقف خانه شما آبی زلال چکه می کند نشانه این است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد. ولی اگر چکه های آب گل آلود باشد نشانه تغییر و تحول در زندگی شما خواهد بود.

مطالب مشابه پیشنهادی :
تعبیر خواب مار قرمز
تعبیر خواب مار قرمز
دیدن مار قرمز در خواب نشانه خوش گذران بودن دشمنان تو است. ...
تعبیر خواب دندان کشیدن
تعبیر خواب دندان کشیدن
کشیدن دندان توسط دندانپزشک در خواب نشانه مبتلا شدن به بیماری سخت و ...
تعبیر خواب هدیه 
گرفتن آینه
تعبیر خواب هدیه گرفتن آینه
دیدن خواب شکستن آینه بزرگ و کوچک یا هدیه گرفتن آینه و شمعدان عروس از ...
تعبیر خواب غذا دادن به آهو
تعبیر خواب غذا دادن به آهو
دیدن آهو یا همون غزال سالم و زخمی ، غذا دادن به بچه آهو و شیر آهو در خانه ...داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logo