سایت تفریحی جزیره با کلی مطالب جالب آشپزی و بیوگرافی بازیگران

تعبیر خواب انگشتر

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:دوشنبه 22 مرداد 1397-12:41 ق.ظ

تعبیر خواب خریدن و گم کردن و بخشیدن انگشتر شکسته و دیدن انواع انگشتر طلا ، نقره ، یاقوت ، فیروزه ، نگین دار سبز ، یشمی ، آهنی ، مس یا برنج در خواب تعییرهای متفاوتی دارد اما در حالت کلی از نظر معبرین بزرگ دیدن انگشتر در خواب نمادی از تعهدات و مسئولیت هایی است که بر عهده شماست. در ادامه کامل ترین تعبیر خواب انگشتر را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب در بارونک آماده کرده ایم که مشاهده می کنید.


تعبیر خواب انگشتر نقره

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر خواب ببینید که انگشتری از نقره دارید یعنی تمام مال و اموال شما خوب و حلال است.

امام صادق (ع) دیدن انگشتر نقره در خواب را بر 4 وجه می داند :

زن – فرزند – مال – مملکت


تعبیر خواب انگشتر طلا

به گفته امام صادق (ع) دیدن انگشتر طلا در خواب خوب است.

معبرین بزرگ تعبیر خواب درباره دیدن انگشتر طلا در خواب گفته اند :

  • اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند یعنی اینکه آن دختر شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد بود.
  • اگر یک زن در خواب انگشتر طلا پیدا کرد نشانه رسیدن به موفقیت و شادابی است و اگر زنی خواب ببیند که شوهرش به او انگشتر طلا هدیه داد مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادابی خواهد رسید.
  • اگر مردی خواب ببینید که انگشتر طلا پیدا کرد آن مردی به زودیبا کاری مواجه می شود که در آن کار ضرر خواهد کرد.
  • اگر یک مرد خواب ببیند که انگشتری از جنس طلا دارد خوب نیست و نشانه رسیدن به سختی و ناراختی و انجام دادن کاری حرام می باشد و احتمالا ضرر مالی هم خواهد دید.
  • اگر مردی خواب ببییند که از طلا فروش انگشتر طلا خرید خواب او نشانه این است که مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب و گول زدن او را دارد و باید آن مرد مواظب باشد.
  • اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند یعنی اینکه از کسی سخنی مکروه خواهد شنید و اگر مردی خواب ببینید که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت گذاشت آن کس که انگشترش را پیش او به امانت گذاشته است در بیداری به او خیانت خواهد کرد و یا سخن ناروایی بین آن ها رد و بدل خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتر آهنی

به گفته جابر مغربی اگر خواب ببینید که انگشتر آهنی در انگشت شما می باشد یعنی اینکه قدرت و توانایی بدست خواهید آورد. اما ابراهیم کرمانی دیدن انگشتر آهنی در خواب را نشانه اندک بودن دارایی و اموال تعبیر می کند.


تعبیر خواب انگشتر مس یا برنج

جابر مغربی می گوید : اگر خواب ببینید که انگشتری از جنس مس یا برنج دارید خواب شما نشانه رسیدن سود و منفعت از انسان های بی اصل و نسب به تو خواهد بود. همچنین اگر خواب ببینید که انگشتر تو از جنس بلور می باشد یعنی اینکه از مردم بی اصل و نصب چیزی به تو می رسد.


تعبیر خواب انگشتر یشمی

محمد بن سیرین می گوید : دیدن خواب داشتن انگشتر یشمی نشانه ازدواج با یک زن خواهد بود.


تعبیر خواب انگشتر یاقوت

ابراهیم کرمانی می گوید : دیدن انگشتر با تزیین یاقوت سبز در خواب ، نشانه لقاح پسری هومشندی است که دانشمند بزرگی خواهد شد.


تعبیر خواب انگشتر الماس

لیلا برایت دیدن انگشتر الماس در خواب را نشانه رسیدن به موفقیت تعبیر می کند. اگر خواب ببینید که صاحب انگشتر الماس شده اید مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار خواهید گرفت. و اگر دختری خواب ببیند که نامزدش به او انگشتر الماس هدیه می دهد ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

آنلی بیتون گم کردن انگشتر الماس را نشانه رسوا شدن یا مرگ تعبیر می کند و می گوید : اگر کسی خواب ببینید که انگشتر الماس دارد سعادت مند خواهد شد و هدایای زیادی به او داده خواهد شد.

تعبیر خواب گم کردن پول
تعبیر خواب گم کردن پول
لیلا برایت تعبیر خواب گم کردن پول را نشانه بدشانسی در انجام یکی از کارها ...

تعبیر خواب انگشتر فیروزه

محمد بن سیرین داشتن انگشتر فیروزه در خواب را نشانه رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری تعبیر می کند. او پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب را نشانه رسیدن به ثروت ، اعتبار ، عمر دراز ، صاحب فزرند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می کند. و از دست دادن انگشتر فیروزه تعبیری برعکس خواهد داشت.


تعبیر خواب انگشتر عقیق

لیلا برایت داشتن ، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب را نشانه زیاد شدن ایمان ، فراخی روزی و گشایس کار می داند. اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا اینکه آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید مال ، قروت و یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و دچار ضرر و زیان خواهید شد.

دادن انگشتر عقیق به کسی در خواب نشانه انجام دادن کاری برای آن شخص خواهد بود. و اگر در خواب فقط نگین عقیق انگشتر را به کسی دادید یعنی اینکه آن شخص را راهنمایی خواهید کرد.

منوچهر مطیعی تهران دیدن خواب داشتن انگشتر عقیقی که قبلا آن را نداشتید نشانه پیش آمدن فرصتی خواهد بود که شما خوشحال خواهید شد. و اگر انگشتر عقیق را در خواب کسی به شما بدهد خدمتی از طرف آن شخص برای شما انجام می گیرد که برای شما سود بخش خواهد بود.

همچنین او می گوید : اگر در خواب شما به کسی انگشتر عقیق بدهید یعنی اینکه شما به آن شخص خدمتی انجام خواهید داد.


تعبیر خواب انگشتر شکسته

ابن سیرین می گوید : اگر خواب ببینید که انگشترت شکسته ولی نگین اش سالم مانده است یعنی ایتکه بزرگی و جاه و مقام شما از بین خواهد رفت ولی آبرو و هیبت شما حفظ خواهد شد. و اگر فقط نگین انگشترت شکست یعنی آبرو و هیبت خود را از دست خواهید داد ولی مقام و ریاست شما حفظ خواهد شد.

جابر مغربی : اگر خواب ببینی که انگشترت را شکسته ای یعنی اینکه بین تو و زنت جدایی خواهد افتاد.

معبر دیگری می گوید : اگر خواب ببینید که انگشترت شکست اگر آن انگشتر حلقه ازدواج بود از همسرت جدا خواهی شد در غیر این صورت ، از مقامی که دارید عزل خواهید شد. و اگر فقط نگین انگشترت افتاد از احترام شما کاسته خواهد شد.

کارل گوستاو یونگ هم دیدن خواب شکسته شدن حلقه را نشانه زیر سوال رفتن وفاداری تان تعبیر می کند. همچنین او می گوید : حلقه شکسته در خواب نمادی از پایان دادن به یک رابطه خواهد بود.


تعبیر خواب گم شدن انگشتر

امام صادق (ع) می فرماید : اگر زنی خواب ببینید که انگشتر نگین دار خود را گم کرده است یعنی اینکه جاه و مقامش از بین خواهد رفت و یا اینکه فرزند و یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف خواهد شد. و اگر آن زن حاکم یا مقامی داشت مقامش را از دست خواهد داد.

ابن سیرین می گوید : اگر خواب ببینید که انگشترت را از دست داده ای یا اینکه آنرا دزدیده اند خواب شما نشانه این است که کارهایتان دچار اشکال و دشواری خواهد شد.

تعبیر خواب خراب شدن خانه در زلزله
تعبیر خواب خراب شدن خانه در زلزله
اگر خواب ببینید که زلزله شده است و شما شاهد فرو ریختن آوار باشید ...

تعبیر خواب بخشیدن انگشتر

به گفته حضرت دانیال اگر در خواب پادشاه یا شخص بالا مقامی به تو انگشتری داد نشانه این است که یا شخص بالا مقام به تو مقامی خواهد داد و یا اینکه از آن شخص به تو یا بستگانت بدی خواهد رسید.

ابن سیرین می گوید : اگر خواب ببینید که انگشتر خود را به کسی بخشیده ای یعنی اینکه بخشی از دارائی خودت را خواهی بخشید.

جابر مغربی هم می گوید : اگر انگشتر خود را به کسی بخشیده ای یا به امانت گذاشته ای ولی آن شخص قبول نکرد و پس داد یعنی اینکه به خواستگاری زنی خواهی رفت که آن زن قبول نخواهد کرد.

همچنین ببینید : تعبیر خواب سگ وحشی - • تعبیر خواب اسب سواریتعبیر خواب ماهی کباب شدهداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات