سایت تفریحی جزیره با کلی مطالب جالب آشپزی و بیوگرافی بازیگران

تعبیر خواب سگ

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:یکشنبه 7 مرداد 1397-11:09 ب.ظ

عکس سگ

دیدن توله سگ سفید پشمالو و سگ سیاه ، زرد و قهوه ای بزرگ و کوچک وحشی و مرده در خواب ، حمله کردن و گاز گرفتن سگ و فرار کردن و غذا دادن به سگ مریض و لاغر آشنا یا غریبه در خواب تعبیر های متفاوتی دارد که ما در این پست بارونک ، کاملترین تعبیر خواب سگ را آماده کرده ایم که به راحتی می توایند تعبیر خواب خود را بیابید.


تعبیر خواب دیدن سگ

محمد بن سیرین معتقد است دیدن سگ در خواب نشانگر دشمن پست است حال اگر آن سگ ماده بود و مهربان نشانه زن پست است و اگر سگ سیاه بود نشانه دشمنی از عرب و اگر سفید بود نشانه دشمنی از عجم است.

منوچهر مطیعی تهران هم می گوید : همانند دنیای واقعی اگر سگی که در خواب دیدید آشنا باشد حمایتگر و دوست می باشد اما اگر بیگانه و نا آشنا باشد خطرناک و مزاحم است.

امام جعفر صادق (ع) دیدن سگ در خواب را بر 4 وجه میداند :

 • دشمن
 • پادشاه طمعکار
 • مردمان سخن چین
 • دانشمند بدعمل و خادم بدرفتار

تعبیر خواب حمله کردن سگ و گاز گرفتن سگ

محمد بن سیرین می گوید :

 • اگر خواب ببینید که لباس تان به آب دهان سگ آلوده شد نشانه خسته شدن از دشمنی است. و اگر لباس تان پاره شد نشانه این است که در مال شما نقصان پدید می آید.
 • اگر سگی لباس دریده شده شما را به دندان گرفت نشانه این است که بر شما مکروهی خواهد رسید.
 • اگر سگی در خواب بر روی شما پارس می کرد نشانه شنیدن سخنی زشت از دشمن خواهد بود.
 • اگر سگی در خواب شما را گاز گرفت و زخمی کرد نشانه این است که دشمنت به تو آسیب خواهد رساند.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

 • حمله سگ در خواب خوب نیست. اگر خواب ببینید که سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی پست حفظ کنید که آن زن بسیار خطرناک و آزار دهنده است.
 • دیدن سگی بزرگ و درنده در خواب نشانه دشمنی قوی پنجه و بسیار خطرناک می باشد ولی اگر سگ کوچک و ضعیف باشد نشانه دشمنی ناتوان است که توانایی صدمه زدن به شما را ندارد.

تعبیر خواب فرار کردن از سگ و سگ شکاری

محمد بن سیرین می گوید اگر در خواب سگی از شما فرار کرد نشانه دشمنی است که از شما دوری می کند.

اسماعیل بن اشعت می گوید دیدن سگ شکاری در خواب نشانه دشمنی است به ظاهر. اگر خواب ببینید که به سگی شکار می کردید نشانه دعوی دانش از دشمن خواهد بود و خیر و منفعت خواهید یافت. ولی اگر ببینید که سگ شکاری را از خود دور می کنید نشانه جدا شدن از دشمنی با منفعت خواهد بود.


تعبیر خواب سگ آشنا

منوچهر مطیعی می گوید اگر در خواب سگی را ببنید که آشنا ، مطیع و آرام است و به دنبال شما می آید و سخن و اشارات شما را متوجه می شود امنیت دارید و آسیب نخواهید دید و دوستی از شما حمایت خواهد کرد و می توانید به دوست نزدیک خود اعتماد کنید زیرا سگ آشنا ، آرام و مطیع در خواب نشانه دوست است.


تعبیر خواب سگ غریبه

حال اگر سگی را ببییند که بیگانه است و او را نمی شناسید باید احتیاط کنید و نگران اطرافیان خود باشید چونکه احتمالاً به شما حسن نیت ندارند. و اگر سگ بیگانه به شما حمله کرد خواب شما نشانه دشمنی پست و آزار رسانده است که در کمین شماست باید سریعتر از حریم او بگذرید و دور شوید.


تعبیر خواب انواع سگ

تعبیر خواب سگ سیاه

سگ سیاه در خواب نشانه افسردگی ، ترس از مرگ و امیدی است که در ما از بین رفته و موجب افسردگی شده است.

تعبیر خواب سگ سفید

سگ سفید بزرگ یا کوچک در خواب این است که اگر آن سگ با شما خوب باشد دوست شماست و اگر بد باشد دشمن شماست.

تعبیر خواب سگ مرده

سگ مرده در در خواب این است که اگر خوشحال بودید نشانه رفع دشمنی است اما اگر ناراحت بودید نشانه از دست دادن یکی از نزدیکان است.

تعبیر خواب سگ مریض

سگ مریض و لاغر نشانه این است که خطری شما را تهدید نمی کند ولی مراقب دوستان خود باشید.

تعبیر خواب توله سگ

توله سگ در خواب ممکن است بیانگر یک کودک یا احساس هشدار به آن کودک باشد. همچنین دیدن توله سگ در خواب نشانه جوانی ، سبک سری ؛ غلیان عواطف و هیجانات است.


تعبیر خواب ترساندن سگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر خواب ببینید که سگی از شما ترسید و فرار کرد نشانه فراری دادن شخصی است که دوستش ندارید ولی آن شخص ممکن است شما را دوست داشته باشد چونکه سگ نشانه وفاداری است.

حال اگر آن سگی که از خود راندید با ضعف و زبونی دوباره نزد شما بازگشت خواب شما نیکو است و نشانه این است که در امری اشتباه خواهید گرفت ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خواب از خود نشان می دهد نشانه پیروزی شما در بیداری است.


تعبیر خواب غذا دادن به سگ

منوچهر مطیعی غذا دادن به سگ در خواب را نشانه آرامش یافتن از غم و غصه می داند و اگر آن سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و خورد زیان مالی خواهید دید و اگر آن سگ ماده باشد زنی شما را گول خواهد زد و پولی را از چنگ تان در می آورد.


تعبیر خواب سگ های زیاد

منوچهر مطیعی می گوید : اگر خواب ببینید که سگ های زیادی دور شما را گرفته اند خواب شما نشانه وارد شدن به جمعی است که بین آن ها بیگانه هستید و آن ها شما را نمی پذیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند و شما هم از آن ها می ترسید و بهشون اعتماد ندارید. و اگر آن سگ های زیاد به شما حمله کنند تعبیر خواب شما به هیچ وجه خوب نیست.


تعبیر خواب صدای سگ

منوچهر مطیعی تهران صدای سگ در خواب را نشانه بدگویی ، فحش و ناسزا می داند. اگر در خواب صدای سگی را بشنوید ولی خود سگ را نبینید خواب شما نشانه این است که راجب شما بد می گویند و غیب می گونید و به دنبال ترتیب دادن توطئه ای برای شما هستند.

حال اگر سگ آشنا و رام باشد و پارس کند نشانه فحش و ناسزا است و تعبیر خواب شما این است که با یک نفر برخوردی نامطلوب خواهید داشت که آن شخص نسبت به شما سخنان زشت خواهد گفت.


تعبیر خواب خوردن گوشت سگ

محمد بن سیرین می گوید : اگر خواب ببینید که گوشت سگ می خورید یعنی دشمنت را به همراه یکی دیگر از دشمناتت شکست خواهی داد. و اگر شیر سگ را می خورید نشانه ترس و بیم شدید است و ممکن است با دشمنت جنگ کنی.

ابراهیم کرمانی هم خوردن گوشت سگ در خواب را نشانه پیروز شدن بر دشمن می داند.


تعبیر خواب مثل سگ شدن

محمد بن سیرین می گوید اگر خواب ببینید که همانند سگ دم دارید نشانه بدست آوردن مال و اموال حرام می باشد و مردم تو را سرزنش خواهند کرد.

ابراهیم کرمانی هم می گوید اگر خواب ببینید که همانند سگ مشغول خوردن آب از پیاله هستید نشانه پرداختن به خوشی و خوش گذرانی می باشد و در اثر کارهایی که انجام می دهید گرفتار بلا و فتنه خواهید شد به طوری که مال و اموالی که را جمع کرده اید بین مردم بذل و بخشش خواهید کرد.


تعبیر خواب آمیزش با سگ

اگر خواب ببینید که سگ با تو آمیزش کرد نشانه این است که دشمن در تو طمع می کند. و اگر خواب ببینید که دو سگ همدیگر را لیس می زنند خواب شما بیانگر این است که در یکی از روابط بیداری تان به درک مشترک باهم رسیده اید.

تعبیر خواب خارج شدن ماهی از بدن
تعبیر خواب خارج شدن ماهی از بدن
اگر خواب ببینید که ماهی از دهان شما بیرون آمد نشانه این است که ...

سایر موارد تعبیر خواب سگ

 • دیدن سگی در خواب که دمش را تکان می دهد و یا دور خودش می چرخاند نشانه این است که شما یک موقعیت را به طور مؤثر مدیریت نمی کنید. با اینکه شما زمان زیادی را برای آن موقعیت صرف می کنید ولی تلاش تان رضایت بخش نیست.
 • تکیه دادن سگ به شما در خواب اعتماد کردن به دشمن پست و فرومایه است و آن دشمن تو را کمک می کند.
 • وارد شدن سگی ماده به خانه تو نشانه ازدواج با زنی پست و فرومایه خواهد بود.
 • اگر خواب ببینید که سگ می خرید نشانه این است که می خواهید دوستان خود را بخرید.

همچنین ببینید : تعبیر خواب زلزلهتعبیر خواب مردهتعبیر خواب پولتعبیر خواب دندان
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات